Rec.

Filip

Copyright 2021. NOWOCZESNE CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja: KK MARKETING&DESIGN

To miejsce stworzone dla WSZYSTKICH, którzy chcą dbać o zdrowie i kondycję bez ograniczeń. Dla osób aktywnych z każdej grupy wiekowej, oraz osób z niepełnosprawnością, a także osób trenujących zawodowo. Do każdego klubowicza podchodzimy indywidualnie i po konsultacji wspólnie staramy się znaleźć najbardziej odpowiedni program treningowy.

KONTAKT

NASZE ZAJĘCIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

GRAFIK ZAJĘĆ

STRONA GŁÓWNA

Filip 577 612 640

Recepcja 503 166 952

e-mail

kontakt z nami

kontakt@fitpoint.com.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

klubu Nowoczesnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Artur Błażejczyk, Zielna 2 22-200 Włodawa

Informujemy, iż twoje dane będą przetwarzane. Szczegółowe dane dotyczące ich przetwarzania znajdują się poniżej.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem klubu stacjonarnego oraz strony internetowej https://fitpoint.com.pl jest Nowoczesne Centrum Sportowo-Rekreacyjne Artur Błażejczyk, Zielna 2, 22-200 Włodawa.  (Administrator).

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz ich podstawy przetwarzania

 

Dane osobowe podane przez Użytkowników w zależności od ich podstawy  przetwarzania jak również rodzaju funkcjonalności i usług, z którymi są zbierane i przetwarzane, przetwarzane będą przez Administratora  w celach:

 

I.    w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług na podstawie zainteresowania ofertą FitPoint Zielna 2 drogą internetową jak i stacjonarnie w siedzibie klubu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);


II.    w celu wykonania czynności zgodnie z treścią udzielonej zgody, na podstawie podpisanej deklaracji członkowskiej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);


III.     w celach przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych w tym w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a przetwarzanie nie narusza praw  i wolności osoby, której dane dotyczą (np. optymalizacji usług oraz ich procesów, doboru usług do potrzeb naszych klientów, w tym także reklamacji, itp.(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


IV.    w celach wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1lit. f RODO), przez które rozumie się:


1.  marketing usług własnych;


2.  zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz obsługi klubu) oraz mienia Administratora. Dotyczy to również monitoringu znajdującego się w klubie z zachowaniem prywatności i godności osób;


3.   dochodzenia lub obrona w sprawie roszczeń lub praw, któregokolwiek z Administratorów,


4.   przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta;


5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;


V. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi FitPoint Zielna 2, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1lit. f RODO);

 

VI. w celu zapewnienia klientowi bezpieczeństwa podczas zajęć, rozwoju oraz prawidłowego nadzoru podczas zajęć z trenerem  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i d) RODO, art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);

 

Udostępnienie oraz przekazywanie danych osobowych

 

Administrator nie udostępnienia przetwarzanych danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom danych). Nie będzie przekazywał Pani /Pana danych osobowych do państw trzecich, poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Kategorie danych które przetwarzamy oraz odbiorcy tych danych


Dane jakie będziemy przetwarzać to podstawowe dane indentyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania, dane dotyczące stanu zdrowia, nagrania wideo, wizerunek, obszary monitoringu wizyjnego, nagrania dźwięku.


Dane te możemy udostępnić dla firm informatycznych, agencji marketingowym, firm  windykacyjnych, kancelarii prawnych.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy członkowskiej oraz w związku z zawarciem umowy członkowskiej będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu.


Pozyskane podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.


Prawa, jakie przysługują

 

1.    prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane;


2.    prawo do sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne);


3.    prawo do usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO, np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub zgłoszony     będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych);


4.    prawo do ograniczenia ich przetwarzania;


5.    prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania;


6.    prawo do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny);


7.    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dotyczy określonego celu, np. marketingu).

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez, wedle wyboru osoby, której ww. prawa przysługują, albo kontakt z Klubem bądź w drodze korespondencji listownej skierowanej na wskazany powyżej adres Administratora.

 

Informacja wymogu podania danych

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy  z Administratorem, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa. Podanie danych jest obligatoryjne w sytuacjach przewidzianych prawem (np. do wystawienia faktury, ze względów podatkowych lub rachunkowych).